Sectie Biologie    Wij vormen gezamenlijk de sectie Biologie. [v.l.n.r.]:
    mevr. Van der Laan, dhr. Van Diggelen, mevr. Van Arum, mevr. Terlouw.

Het uitgangspunt van het vak biologie is het bestuderen van levensvormen en hun samenhang. Er wordt aandacht besteed aan plantkunde, menskunde en dierkunde, aan de plaats van de mens in de natuur, aan de samenhang met andere natuurwetenschappen en de historische ontwikkeling van het biologisch denken en de milieukunde. 
Daarnaast beoogt het vak biologie op het gymnasium ook het leveren van een bijdrage aan de vorming van het wereldbeeld en verantwoordelijkheidsbesef van de leerling. Het gaat daarbij zowel om aspecten van verantwoord handelen in de persoonlijke levenssfeer (voeding, gezondheid, seksualiteit, milieubewustzijn) als om aspecten van omgang van de gehele mensheid met de biosfeer.

In klas 1 en 2 is biologie een verplicht vak, hierbij komen allerlei aspecten van de biologie aan bod. De gebruikte methode geeft ruimte voor vragen en opdrachten, daarnaast wordt er nog extra stof aangeboden ter verdieping en verbreding van de leerstof. Ook wordt gestimuleerd dat de leerling verder denkt dan de leerstof en leert verbanden te leggen. Een belangrijk onderdeel van de lessen is het practicum. Enerzijds om de leerstof in praktijk zichtbaar te maken en te illustreren, anderzijds om een aantal vaardigheden te ontwikkelen.

In de bovenbouw is biologie verplicht in het profiel NG en in de andere profielen een keuzevak. Hier worden de leerlingen voorbereid op het eindexamen.
Hierbij worden alle bovengenoemde aspecten van de biologie uitgebreid behandeld en is aandacht voor praktische vaardigheden en verslaglegging.