Klachtenregeling


Wat te doen bij klachten?

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over het rooster en de planning van lestijden, over de wijze waarop uw kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt, over schoonmaakwerkzaamheden, over communicatie vanuit de school, enzovoort.

Onze school is ook een veilige school waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan kunnen toevertrouwen. Het is vanzelfsprekend dat leerlingen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid maar tevens ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.

Omdat er sprake is van een open sfeer op onze school, kunnen eventuele problemen of geschillen direct worden besproken met docenten en de schoolleiding/directie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de docent en de schoolleiding aan te spreken. Er wordt dan alles aan gedaan om met elkaar te komen tot een oplossing voor het probleem of het geschil. In de meeste gevallen lukt dit.

In het geval dat deze gesprekken niet leiden tot acceptabele oplossingen voor het geschil, bestaat de mogelijkheid om een andere weg te volgen. We komen dan in situaties waardoor er een klacht ontstaat, zodat er maatregelen getroffen moeten worden. We komen dan in het klachtentraject.

 

Klachtenregeling Stichting OVO

Voor de scholen van Stichting OVO is een klachtenregeling vastgesteld: “Klachtenregeling Stichting OVO”. Deze klachtenregeling vindt u op de website van Stichting OVO: https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/klachten en ligt ter inzage bij de schoolleiding.