Leerlingbegeleiding


Het Mentoraat

De Mentor is degene tot wie zowel leerling als ouder/verzorger zich het eerst richt bij 
sociaal-emotionele problemen of bij algemene moeilijkheden met de studieaanpak. De 
Mentor staat in direct contact met de Coördinator en schakelt bij grotere problemen het 
zorgteam in. In de onderbouw heeft iedere klas 1 Mentor (klassenmentoraat), in de 
bovenbouw heeft de Mentor een klein clubje leerlingen onder zijn of haar hoede 
(groepsmentoraat).
 

Het Decanaat

De voorlichting en begeleiding bij studie- en vakkenpakketkeuze ligt bij de Decaan. Zij 
verzorgt de voorlichting omtrent de profielkeuze aan leerlingen en ouders/verzorgers in 
klas 3, voert individuele gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers, organiseert 
voorlichtingsavonden en verstrekt informatie over vervolgopleidingen en studietoelagen. 
Mevr. B. Dolman
 

Het Zorgteam

Het zorgteam bespreekt in een wekelijkse vergadering leerlingen, gesignaleerd door 
medeleerlingen, docenten, Mentoren, Coördinator of Conrector, voor wie de reguliere 
begeleiding niet (meer) volstaat. Er kan een voorlopige probleembeschrijving en een 
intern begeleidingsplan worden opgesteld. Eventueel wordt er externe begeleiding 
ingeschakeld. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met leerling en ouders/verzorgers. 
Voorts wordt wekelijks de voortgang van de zorgleerlingen besproken (intern), 1 maal 
per periode in het Zorgadviesteam (ZAT) en er gaat regelmatig informatie naar de 
betrokkenen. 
Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een centrale screening plaats van alle klas 1 
leerlingen voor dyslexie, waarna een eventueel oefenprogramma wordt opgesteld. 
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een speciale dyslexiepas aangepast aan 
hun specifieke behoeftes. Tevens wordt ere en begaafdsheidsonderzoek uitgevoerd, 
waarna deelname aan verbredingsprogramma’s kan volgen. Tenslotte vindt ere en 
screening plaats op sociale vaardigheden, met een mogelijk intern begeleidingstraject. 
Voor alle klas 2 leerlingen is er een faalangstscreening, waarna zonodig interne 
begeleiding en training volgt.