Medezeggenschap


Medezeggenschapsraad (MR)

In de school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zijn de oudergeleding (3 leden), de leerlingengeleding (2 leden) en de personeelsgeleding (5 leden) vertegenwoordigd. De MR voert overleg met de schoolleiding over alle zaken die het functioneren van de schoolorganisatie betreffen. Ongeveer 6 maal per jaar komt de MR bijeen in vergadering. De MR onderhoudt nauwe contacten met de organen/groepen die elke geleding vertegenwoordigt: de oudervereniging, de leerlingenraad en het personeel. 
 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Naast de MR functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze medezeggenschapsraad bespreken vertegenwoordigers van de bij de stichting OVO aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs (Fortes Lyceum, Omnia College en Camphusianum) zaken met het Bevoegd Gezag die school-overstijgend zijn: aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor alle scholen. Zaken die alleen betrekking hebben op één van de scholen komen in de MR van de betreffende school aan de orde en niet in de GMR. Ouders en personeelsleden van de scholen nemen zitting in de GMR. Om de lijnen tussen MR’en en GMR kort te houden wordt de GMR bij voorkeur gevormd door leden uit de oudergeleding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden van de scholen. Gymnasium enerzijds en Fortes/Omnia anderzijds, leveren elk 2 ouders en 2 personeelsleden voor de GMR die derhalve uit 8 personen bestaat. De GMR vergadert 4 maal per jaar met de Bestuurder en twee maal per jaar met de Raad van Toezicht