De contacten tussen de ouders en het Gymnasium Camphusianum


School en thuis lijken gescheiden werelden; voor de leerling liggen zij echter vaak in elkaars verlengde. Daarom is het van belang dat er een hecht contact is tussen de ouders en school. Dat contact zal echter duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Een ‘praatje met de leerkracht bij het klaslokaal’ is er niet meer bij. Veel contactmomenten zijn formeel gepland volgens een vaste agenda. Dit wordt gedaan om organisatorische redenen en omdat het ook past bij een onderwijsfase waarin de leerling op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om voor ouders de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden: het Gymnasium Camphusianum wil het hele jaar door een open sfeer creëren waarin ouders niet aarzelen om contact op te nemen. Omgekeerd wordt ook van de ouders verwacht dat zij open­staan voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van hun kind.


Informatie en Ouderportal

Van de basisschool zijn de meeste ouders gewend ongeveer elke week een brief van de directeur mee naar huis te krijgen. Dat is bij het Gymnasium Camphusianum anders. Kinderen worden groter en ook mondiger, waardoor niet bij ieder nieuwtje een schriftelijke communicatie met het thuisfront nodig is.

Eén keer in de vier weken verschijnt er een nieuwsbrief vanuit de schoolleiding. Deze brieven worden via SOM verstuurd en zijn ook te vinden op de website onder Nieuws en Ouders.

De Oudervereniging informeert u via het Ouderportal op de website (onder Ouders).


De ouders zijn welkom!

In de loop van een schooljaar, en zeker in de loop van een schoolloopbaan, zijn er ver­schei­dene momenten waarop ouders het Gymnasium Camphusianum in een informele sfeer kunnen bezoeken. Hierbij denke men met name aan activiteiten buiten het normale lesprogramma om, gebeurtenissen waarin het Gymnasium Camphusianum, meestal in een feestelijke sfeer, laat zien dat het onderwijs méér inhoudt dan een van-uur-tot-uur gepland lesrooster, zoals de On Stage-avond. Het zijn de momenten bij uitstek om het Gymnasium Camphusianum eens vanuit een andere invals­hoek te bekijken en op ongedwongen wijze medewerkers èn mede-ouders te ontmoeten.