Activiteiten van de OGC


Activiteiten van de OGC zijn onder andere:

 1. Adviseren van de schoolleiding vanuit het oogpunt van de ouders. Eenmaal per zes weken vergadert het bestuur van de OGC, meestal met de schoolleiding, waarbij de dagelijkse onderwijspraktijk, schoolorganisatie alsmede beleidskwesties aan bod komen. De OGC fungeert hierbij als klankbord voor de schoolleiding. Tevens wordt 1 of 2 keer per schooljaar een sectie uitgenodigd om ontwikkelingen m.b.t. het eigen vakgebied toe te lichten. Verder houdt het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapsraad.
   
 2. Contactmomenten met ouders:
  - De informatiebijeenkomsten van alle leerjaren
  - De informatiebijeenkomst voor nieuwe leerlingen
  - De Open Dag
  - Op de diploma-uitreiking wordt de “Kop van Camphuysen” overhandigd
  - De jaarvergadering in oktober (Algemene Ledenvergadering);
   
 3. Het afgelopen jaar heeft de Oudervereniging de volgende projecten en evenementen ondersteund en gesponsord:
  - De aankleding van het schoolgebouw
  - “Kop van Camphuysen” voor de eindexamengeslaagden
  - Een thematische lezing op de jaarvergadering
  - Attentie voor het voltallig personeel van het Gymnasium Camphusianum
  - IJsjes op de sportdag;
   
 4. Beheren van een lief-en-leed fonds waaruit bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid van een leerling of docent namens de ouders een blijk van medeleven wordt gegeven;
   
 5. Onderhouden contacten met de LOZG (www.lozg.nl), de Landelijke Ouderraad voor Zelfstandige Gymnasia.