Lidmaatschap van de OGC


Door inschrijving van de leerling op het Gymnasium Camphusianum worden de ouders geacht lid te worden van de Oudervereniging, tenzij zij meedelen, dat het lidmaatschap niet op prijs wordt gesteld. Het bestuur van de OGC stuurt een verzoek om lid te worden en om de daarbij behorende jaarlijkse bijdrage te voldoen ná de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Tijdens die ALV wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld; de afgelopen jaren was dat € 15,- per gezin. Nieuwsberichten van de OGC worden op de website van het Camphusianum geplaatst.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris. Het wordt zeer op prijs gesteld, wanneer ouders hun vragen, opmerkingen of ideeën kenbaar maken. Dat kan door contact op te nemen met een van de bestuursleden van de OGC of via e-mail: ogc@camphusianum.nl.