Schoolgids Digitaal


Onze schoolgids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze school, de bijzondere voorzieningen voor leerlingen, de manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de geldelijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (èn plichten) van àlle bij onze school betrokkenen.

In onze samenleving neemt het voortdurend leren een steeds belangrijker plaats in. Daarbij worden niet alleen aan kennis en inzicht, maar ook aan sociale vaardigheid hoge eisen gesteld. Het Gymnasium Camphusianum wil op al deze gebieden een kansrijke school zijn. Kansrijk onderwijs bieden is een uitdaging die wij als school graag aangaan.

Voor de leerlingen is het een uitdaging om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten; voor ouders en verzorgers is het een uitdaging om mee te denken met de onderwijsdoelstellingen en de begeleiding van leerlingen.

Tot augustus 2015 werd direct na de opening van het schooljaar een papieren schoolgids uitgereikt aan de leerlingen. Bij de uitgaven van navolgende versies is gekozen voor de digitale variant. 
U kunt u de digitale Schoolgids 2018-2019 terugvinden achter onderstaande link.
Deze nieuwe schoolgids zal verder (interactief) worden ontwikkeld. Uw reactie of tip stellen wij op prijs.

Digitale Schoolgids 2018-2019