Schoolgids Digitaal


Onze schoolgids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze school, de bijzondere voorzieningen voor leerlingen, de manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de geldelijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (èn plichten) van àlle bij onze school betrokkenen.

In onze samenleving neemt het voortdurend leren een steeds belangrijker plaats in. Daarbij worden niet alleen aan kennis en inzicht, maar ook aan sociale vaardigheid hoge eisen gesteld. Het Gymnasium Camphusianum wil op al deze gebieden een kansrijke school zijn. Kansrijk onderwijs bieden is een uitdaging die wij als school graag aangaan.

Voor de leerlingen is het een uitdaging om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten; voor ouders en verzorgers is het een uitdaging om mee te denken met de onderwijsdoelstellingen en de begeleiding van leerlingen.
 
U kunt u de digitale Schoolgids 2021-2022 terugvinden achter onderstaande link. Het kalendarium is dynamisch en kan in de loop van het schooljaar worden voorzien van kleine wijzigingen en/of aanvullingen.
M.b.t.  wijzigingen met impact wordt altijd gecommuniceerd via een (nieuws)-brief. De regelmatig verschijnende nieuwsbrief bevat steeds het actuele kalendarium voor twee maanden vooruit.

Ten slotte, uw reactie of tip stellen wij op prijs.

Digitale Schoolgids 2021-2022